Dobrodo?li/Welcome
 

Legenda

Postoji zanimljiva pri?a, a kazuje ovako: Sve?enici samostana primjeti?e da koze koje su brstile raslinje u blizini, nakon ?to su pojele li??e i plodove stanovite stabljike, bijahu posebno ?ivahne, te ih to zaintrigira, pa oni od plodova te stabljike po?e?e raditi vru?i gorki napitak, za koji primijeti?e da ?to ga vi?e piju, to ih du?e dr?i budnim za vrijeme molitvi.

Tako pri?a kazuje da je arhan?eo Gabrijel bio taj koji je ponudio kavu Muhamedu poma?u?i mu tako da ostane budan u dugim molitvama. Napitak je bio toliko dobar i izuzetan da je postao dio dnevnog rituala svakoga Arapa. Pribli?avaju?i se od legende ka povijesti, dolazimo do ?injenice da ime "kava" potje?e od arapske rije?i "yahava", a koja zna?i svako pi?e na?injeno od biljke, ukjlju?uju?i tu i vino.

Zapravo taj ukusni crni napitak uvozili su Venecijanski trgovci pod nazivom "Arapsko vino" na samom po?etku 17. stolje?a. Prva "kavana" tako?er je otvorena u Veneciji.
Nakon ?to su pora?ene Turske trupe ?urno napustile okolicu Be?a koji je bio pod opsadom 1683, ostavljaju?i za sobom velike koli?ine kave koju su znali pripravljati i pr?iti ve? vi?e stolje?a, Austrijanci, entuzijasti kada je u pitanju kakav novi napitak, otvori?e i svoju prvu kavanu. U 18. stolje?u kavane su se pro?irile ?irom Europe kao mjesta gdje su se susretali ljudi koji su razmjenjivali kulturne obi?aje, znanje, ?irili politi?ke ideje i novosti, mjesta gdje su se ljudi mogli i mogu opustiti uz taj o?aravaju?i crni napitak, razgalabaju?i o ?ivotu, svojim manama, vrlinama...

Biljka

Sve je u potpunosti prirodno u kavi, po?ev?i od same biljke. To je jedan zimzeleni grm iz porodice Rubiaceae koja prirodno raste u visinu do 5/6 metara za vrstu Arabica i 8 metara za vrstu Robusta. Grmovi kavine biljke se uzgajaju na planta?ama gdje se uglavnom pu?taju u visinu do 2/3 metra. Sama biljka ima glatke tamno zelene listove i bijele cvjetove intenzivnog mirisa sli?nog jasminu. Potrebno je od 3 do 5 godina prije nego biljka rodi svoje prve plodove. Plodovi su zelene boje, oblika poput vi?nje, koji se do sazrijevanja postupno mijenjaju u ?arko crvenu boju.

Svaki plod se sastoji od dva zrna koja su sa unutarnje strane ravna i sa procjepom u sredini, a sa vanjske strane konveksna, a svako zrno pokriveno sa ovojnicom. Poznato je danas negdje oko ?ezdesetak vrsta biljaka kave, ali samo dvije se uzgajaju za idustrijske potrebe. To su Arabica i Robusta.

Arabica uspijeva na vrlo ki?nim podru?jima, na nadmorskim visinama izmedu 900 i 2000 metara, zemlji bogatoj mineralima i na konstantntnim temeraturama od oko 20 celzijevih stupnjeva. Arabica je vrlo poznata i visoko cijenjena kava kojom se pokriva gotovo ? svjetske proizvodnje. izvorno Arabica je uspijevala u Abesiniji, a postupno je kultivirana i na drugim podru?jima na vi?im nadmorskim visinama suptropskih obilje?ja. Naj bitnije zna?ajke njene kavalitete su: puni okus, bogata aroma, i vrlo mali postotak kofeina izme?u 1.2 i 1.7%. Ali sve vrste Arabice nisu iste kvalitete. Najcjenjenije su: ETIOPSKA "MOKA DI NARRAR" i "LIMU", GVATEMALSKA "SHB", BRAZILSKI "SANTOS", i "BLUE MOUNTAIN" iz JAMAJKE.

Robusta uspijeva na ni?im nadmorskim visinama (izme?u 200 i 600 metara), i na podru?jima ne tako zahtjevnih klimatskih uvjeta kao ?to je to slu?aj kod Arabice. Biljka Robuste je otpornija, raste br?e i zahtijeva manju pa?nju. Za okus Robuste je karakteristi?na gorkost , kompaktna krema, blaga aroma i visoki postotak kofeina (od oko 1.8 do 4%). Robusta pokriva ? svjetske proizvodnje kave. izvorno Robusta poti?e iz Afrike i uzgaja se du? Obale Bjelokosti, Ugande, Angole, i Brazila. Naj?e??e da bi se dobila idealno izbalansirana kava, mije?aju se najkvalitetnije sorte Arabice i Robuste.

Kultivacija

Kava uspijeva u tropskim podru?jima, izme?u 25. paralele na sjeveru i 30. paralele na jugu, gdje prosje?na temperatura zraka iznosi izme?u 18 i 24 Celzijeva stupnja. U takvim zonama nema opasnosti od smrzavanja niti pretjerano visokih temperatura, a padaline su ?este, no tako?er sa vla?nim i suhim periodima.

Biljka kave od samog po?etka rasta zahtijeva visoku pa?nju, njegovanje, zalijevanje i povremeno podrezivanje, a svoje prve plodove po?inje davati nakon tri, ?etiri godine i jo? slijede?ih dvadesetak godina ostaje plodna. Uz takvu stabilnu klimu biljka cvjeta vi?e puta godi?nje. Oko sedam mjeseci pro?e od cvjetanja biljke do potpune zrelosti ploda. Me?utim nakon svake ki?e, stupanj zrelosti ploda se mijenja, te se mo?e dogoditi da se na istoj stabljici na?u plodovi nejednake zrelosti. To naravno pri?inja probleme prilikom ?etve, kako razabrati samo najkvalitetnije plodove.

Postoje dva na?ina ?etve. Branje ili se biljka trese strojno ili ru?no. Branje plodova je isklju?ivo ru?no. To je bez sumnje skuplji na?in ali to tako?er garantira daleko bolju kvalitetu ploda. Radi se na na?in da se beru samo potpuno zreli crveni plodovi sa pojedinih grmova. Drugi na?in je puno br?i. Nakon ?to plodovi sazriju, cijeli grm se trese ru?no ili strojno. Plodovi padaju na tlo i skupljaju se vrlo brzo ali svi, i prezreli i nedozreli plodovi zavr?avaju u ko?arama. Tako?er u kontaktu sa tlom postoji opasnost od kontaminacije bakterijom koja uzrokuje fermentaciju. Sve to naravno utje?e na kvalitetu.

Va?enje zrna po?inje odmah nakon ?etve, a kora sa zrna se odstranjuje dvjema razli?itim metodama. To su suha i mokra metoda. Suhom metodom dobija se "prirodna" kava, a mokrom tzv. "isprana" kava. "Suha" metoda sastoji se od toga da se zrna su?e na suncu nekoliko dana. Plod sadr?i oko 60% vode koji se postupno mora ispariti. Na koncu sadr?aj vode u kavi je pribli?no 20%. Nakon ?to se osu?e plodu se posredstvom specijalnih strojeva uklanja sasu?ena ljuska.

"Vla?na" metoda traje mnogo du?e, zahtijeva velike koli?ine vode i stoga je skuplja, ali u kona?nici daje bolji proizvod. Tom se metodom plodovi (bobice) stavljaju u velike tankove napunjene vodom i nakon ?to pro?u kroz razli?ite nivoe, prolaze kroz strojeve koji ih osloba?aju ljuske. Zrna nakon toga jo? ostaju u svojoj ovojnici, a ostaci kore se odstranjuju fermentacijom koja traje dva dana. Potom nastupa faza ispiranja, zatim su?enja, mehani?ki ili na suncu.
Po?to se zrna u potpunosti osu?e, stavljaju se u poseban stroj koji odstranjuje ovojnicu nakon ?ega ostaje samo ?isto sirovo zrno kave.

Selekcija

Veliki porast proizvodnje kave, neizostavno dovodi do smanjenja kvalitativnih standarda. Usprkos ?to je kava jedna od najkontroliranijih poljoprivrednih proizvoda i usprkos kontinuiranoj provjeri uzoraka, prakti?ki je nemogu?e eliminirati na izvoru odre?enu koli?inu nekvalitetnih zrna u svakoj po?iljci. Ve?ina talijanskih pr?ionica ne posjeduje odgovaraju?u opremu za kontrolu kvalitete uvezene sirove kave, te su stoga primorani prihvatitit robu bez provjere.

Bez selekcije sirovih zrna izuzetno je te?ko odr?ati konstantnu kavalitetu kroz godinu. iz tog razloga su suvremene, avant-garde pr?ionice kao ?to je "Hausbrandt", usvojile sisteme za provjeru i kontrolu kvalitete. Strana tijela (kao ?to su kamen?i?i, drvo, ostaci metala, slomljena zrna) se odstranjuju prije no ?to zrna dospiju u silose, a sve u svrhu dobijanja ?istog, jednakovrijednog proizvoda.
Tada pod kontrolom najsuvremenijih strojeva, a da bi se postigla vrhunska kvaliteta, primjenjuje se najmodernija tehnologija kroz koju prije pr?enja prolaze sve vrste kave "Hausbrandt". Bikromatska opti?ka selekcija, je jedna od brojnih na?ina kojim je za cilj, garancija odr?avanja konstantnog stupnja kvalitete.

Taj na?in se naj?e??e primjenjuje za varijantu Arabica i mogu?e je putem tog na?ina analizarati svako zrno i to do trideset puta na distanci od samo 10 cm. Radi se o sistemu foto ?elija koje skeniranjem eliminiraju nezrela, prezrela i zrna koja su po?ela fermentirati, a ?to naravno i te kako mo?e utjecati na kvalitetu. Jo? jedna vrlo bitna oprecija je ispiranje, ?i??enje i selektiranje Robusta varijante, a koja osigurava ve?u ?isto?u kave u ?alici, odnosno bolji okus. Stru?no tehnolo?ko osoblje tvrtke "HAUSBRANDT" konstantno prati svaku tu operaciju kako bi se osiguralo da samo najkvalitetnija zrna kave u optimalnim uvjetima stignu do faze pr?enja.

Mije?anje

Kupuju?i samo najkvalitetniju kavu, kontroliraju?i je sa najve?om pa?njom na samom izvoru, i selekcijom svakog zrna po na osob najmodernijom tehnologijom, zasigurno, tvrtki "HAUSBRANDT" osigurava raspolaganje najboljom mogu?om sirovinom. Me?utim to nije dovoljno. Sada nastupa bogato iskustvo, ljudski potencijal, i tehnolo?ke prednosti. Stogodi?nje iskustvo u poslu s kavom i svim drugim ?to kavu okru?uje, trvrtki Hausbrandt osigurava poziciju firme koja s punim pravom nosi epitet jedne od najstarijih proizvoda?a i umjetnika u spravljanju vrhunskog talijanskog espressa.

Tajna kako opstati na tr?i?tu i zadr?ati kvalitetu sve ove godine le?i u ?injenici koja po?tuje jednostavnu i nepromjenjivu smjernicu: uvijek prodati ?alicu savr?enog espressa. Pun okus, mirisna aroma, savr?eni izgled posti?e se skladnim mije?anjem razli?itih tipova kave i kombinacijama razli?itih kvaliteta Arabike sa najboljim varijantama Robuste. U ovom trenutku iskustvo i stru?nost "HAUSBRANDT" - ovih tehnologa dolazi do maksimalnog izra?aja. Zapravo najdelikatniji, i najva?niji posao osobe koja pr?i kavu je u znanju kako pripremiti proizvod koji je potpuno prirodan i stoga podlije?e raznim utjecajima, a da kvaliteta ostane konstantna. Mje?anje tu ima fundmentalnu va?nost. Unato? tome ima dosta ugostitelja, koji misle da kupovinom jeftinije mje?avine odnosno kave slabije kvalitete mogu vi?e u?tedjeti, zapravo postupno gube goste, a vremenom i dobar image svog bara. Dobar espresso je ?esto "vizit karata" ugostitelja i dobar preduvjet da se pove?a potro?nja i drugih proizvoda u caffe baru. Ne postoji jedinstvena receptura za pravljenje dobrih mje?avina, nego samo mogu?nost da ljudska vje?tina ovisno o znanju, tehnologiji, godi?njem dobu i drugim okolnostima do?e do maksimalnog izra?aja.

Pr?enje

Da bi postala pitka, sirova kava se mora ispr?iti. Pr?enje se sastoji od toga da se kava stavlja u strojeve sa rotiraju?im cilindrom u kojima se temperatura postupno pove?ava po?ev?i sa 160°C. Najva?nijih su 15 minuta pr?enja, koji zapravo kavi daju pravu aromu. To vrijeme mo?e varirati ovisno o ukusima i geografskom polo?aju. To zagrijavanje zrna koje sadr?i preko 600 razli?itih kemijskih supstanci po?ev?i od 160°C dovodi do pokretanja kemijskih i fizikalnih reakcija zvanih Maillard.

One uzrokuju me?udjelovanje proteina i ?e?era koji stvaraju najva?nije arome. Tokom ove faze zrno gubi 20% svoje te?ine, a volumenski se pove?ava za 60%. Kvaliteta kofeina uglavnom ostaje ista. Intenzitet i stupanj pr?enja tako?er mo?e varirati ovisno o ukusima i zahtjevima pojedinih tr?i?ta, odnosno potro?a?a. On varira od laganijeg pr?enja koji stvara kiseliji okus, pa do ja?eg pr?enja koja poja?ava gor?inu kave, (od 12 do 15 minuta). Talijani npr. preferiraju jaku kavu, te ?e se u tom slu?aju pr?iti du?e, dok u nekim slu?ajevima se inzistira na kra?e pr?enoj kavi, ciji je okus ne?to bla?i..

U zadnjih nekoliko godina pr?enje kave tehnolo?ki je uznapredovalo, a posebno u fazi kada se pr?ena kava mora ohladiti. U toj zadnjoj fazi vrlo je va?no temperaturu naglo spustiti da ne bi do?lo do karboniziranja (preko 240°C), odnosno da se ne bi prepr?ila. Kompanije poput tvrtke "HAUSBRANDT" koje konstantno ula?u u razvoj, posjeduju modernu tehnologiju koja kompjuterski nadzire te opreacije. Me?utim uloga ?ovjeka je neizostavna i od temeljne va?nosti. Zapravo samo visoko stru?an pr?ioni?ar mo?e kontrolirati stupanj pr?enja i odrediti kada je boja zrna savr?ena. Nakon toga kava (mje?avina) se sprema u silose gdje mora odstajati oko 6 sati, a potom se ?alje na pakiranje. Zadatak pripremiti dobru ?alicu espressa sada ostaje na stru?nosti barmena.

Uzrokovanje

  Premalo
ekstrakta
To?no dozirano Previ?e ekstrata
 
Boja svijetlo sme?e boje lje?njaka sme?a boja tzv."redovni?ka odora" sa tamno crvenim prugama tamno sme?a boja, sa sredi?njom crnom rupom
Izgled u ?alici tanka krema, veliki mjehuri?i kompaktna krema, mali mjehuri?i promijenjiva krema, svijetli i tamni mjehuri?i srednje veli?ine
Trajanje pjene vrlo kratko 1 min. dugo 3-4 min. srednje 1-2 min.
Doziranje oskudno <6,5g. 6,5 - 7g. sa pove?anjem doziranja pove?ava se i djelovanje
Potiskivanje slabo jako srednje
Temp. vode ispod 88 stpnjeva izme?u 88 i 92 stupnja preko 92 stupnja
Tlak vode ispod 9 atm. 9 atm. iznad 9atm.
Vrijeme protoka kave od grupe u ?alicu manje od 27 sekundi 27 do 30 sekundi preko 30 sekundi
Gusto?a nedovoljna (vodenasta) gusta ne dovoljno gusta
Karaktersitike uzoraka slaba aroma, prelagana puna aroma, slatki okus jaka, gorka, i bez izra?ajne arome
Trajanje okusa vrlo kratko dugo Kratko aromati?no, gor?ina koja ostaje

Herman hausbrandt i Trst

Osje?a se zaista poseban ugo?aj du? ulica i trgova Trsta. Mo?ete zatvoriti o?i, i pustiti da vas aromati?ni mirisi pr?ene kave koji dolaze iz obli?njih caffe-a obuzmu u potpunosti. ?ini se kao da stari zidovi mogu svjedo?iti o bogatoj povijesti, te ?armu onda?njeg Trsta s kraja 18 st.. Mo?ete dopustiti svojoj ma?ti na volju da slijedi taj nevidljivi put povijesti kave, napitka koji je dostigao univerzalnu dimenziju, i koji je postao sastavni dio ?ivota gotovo svakog ?ovjeka.

Trst je bio idealno mjesto gdje ?e se razviti kultura u?ivanja kave i sve ono ?to je okru?uje. Sve je po?elo s prvim trgova?kim pothvatima Marije Terezije na kraju 18. stolje?a, i Trsta kao strate?ki vrlo va?nog mjesta Austro-Ugarske trgovine. Trst kao velika trgova?ka luka imao je tu prednost ?to je ve?ina robe i sirovina dolazila morskim putem, pa tako i sirova kava, te je stoga 1831 godine u Trstu utemeljena "Tr??anska udruga trgovaca kavom", tre?a takva udruga u Europi nakon Hamburga i Amsterdama. Namjera udruge je bila da se ?to bolje osiguraju interesi uvoznika, trgovaca i vlasnika pr?ionica kave i omogu?i razvoj drugih aktivnosti vezanih uz kavu. Me?u prvim osniva?ima te udruge svakako se isti?e ime Hermanna Hausbrandta. Njegova poslovna intuicija i sposobnost da sagleda daleko u budu?nost, pribavila mu je pridjev pionira vrhunske kvalitete.

Pred kraj 19. stolje?a kava se uglavnom pripravljala i pr?ila za ku?ne potrebe, odnosno svako doma?instvo kupovalo je sirovu kavu, te pr?ilo i pripravljalo prema svojim potrebama. Tako je to bilo sve do trenutka dok jedan ?ovjek sa svojim poduzetni?kim duhom i novim idejama to nije promijenio. Njegovo ime je Kapetan Hermann Hausbrandt koji je utemeljio prvu "Tr??ansku Pr?ionicu kave" godine 1892. Njegov projekt je bio trgovanje ve? pr?enom kavom, dakle, gotovim proizvodom spremnim za upotrebu. Taj projekt za to doba bio ne?to sasvim novo u poduzetni?kom smislu, a bio je baziran na tri temeljna elementa: novom tehnologijom koja uvodi strojeve napajane elektri?nom energijom sa sistemom nadziranja idealnog stupnja pr?enja, te inventivnom metodom sistema hla?enja koji garantira o?uvanje arome svje?e pr?ene kave; Razgranata distribucija kojoj je za cilj brza i direktna isporuka ?ak i malih koli?ina i na tre?em mjestu izbor Trsta kao grada koji se konstantno razvija u smislu prihva?anja novih ideja, te kao kulturnog sredi?ta onda?nje Europe. Sve je to utjecalo da tvrtka "HAUSBRANDT" koja nosi naziv njenog utemeljitelja Kapetana Hermanna Hausbrandta ima reputaciju konstantnosti u kvaliteteti koja se zadr?ala do dana?njih dana, te vrhunskog profesionalizma svih onih koji su vezani za tvrtku.

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.